QUY TRÌNH TRỒNG KHOAI LANG

BÓN LÓT (10.000m2)

Phân chuồng 10 tấn + 2.000 gr TRICHO ENDIM + 36Kg Urê + 160Kg Super Lân + 30Kg KCl

500Kg Vôi

Sau 10 ngày trồng

Pha 35ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước, phun gốc 2 lần cách nhau 10 ngày.

Thúc Lần 1 (sau trồng 20 – 25 ngày)

60Kg Urê + 45Kg KCl. Kết hợp xới đất, làm sạch cỏ, vun nhẹ.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

Thúc Lần 2 (sau trồng 40 – 45 ngày)

24Kg Urê + 75Kg KCl. Kết hợp xới đất, làm sạch cỏ, vun nhẹ.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. Phun 3 lần cách nhau 10 ngày.

Khi dây Lang được 80 ngày, Pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 10 ngày.

Trả lời