QUY TRÌNH TRỒNG KHOAI CAO (KHOAI MÔN)

BÓN LÓT (1000m2)

Phân chuồng 1.5-2 tấn + 500 gr TRICHO ENDIM + 20-25Kg NPK + 3-4Kg KCl

THÚC LẦN 1 (15-20 ngày sau trồng)

10Kg NPK (20-20-15) + 5Kg KCl + 10Kg DAP. Bón đều cách gốc 15 – 20 cm, vun nhẹ và kết hợp lấp phân.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (45-50 ngày sau trồng)

10Kg NPK (20-20-15) + 5Kg KCl + 10Kg DAP. Bón đều cách gốc 15 – 20 cm, vun nhẹ và kết hợp lấp phân.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. phun 2 lần cách nhau 15 ngày

THÚC LẦN 2 (75-80 ngày sau trồng)

20Kg NPK + 5Kg KCL.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

TRƯỚC THU HOẠCH 45 NGÀY:

Pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 15 ngày.

Trả lời