QUY TRÌNH TRỒNG ĐU ĐỦ

BÓN LÓT:

Lượng phân tính cho 1 cây như sau: Năm thứ nhất 10 – 1 Kg phân chuồng + 0,3 – 0,5Kg urê + 1Kg Super Lân + 0,2 – 0,3Kg Kali.

Năm thứ hai 15 – 20Kg phân chuồng + 0,3 – 0,4Kg Urê + 1 – 1,5Kg Super Lân + 0,3 – 0,4Kg Kali.

Bón thúc cho cây 3 lần trong năm: Lần 1 sau trồng 4 – 6 tuần, lần 2 khi cây ra hoa, đậu trái, lần 3 khi trái lớn.

 

Pha 35 ml LASILAT + 35 ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước, định kỳ 15 ngày phun 1 lần kể từ khi cây có lá thật.

Khi cây đậu trái, pha 35ml LASILAT +  35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước, phun 2 lần cách nhau 15 ngày. Sau đó, pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước. Phun 1 lần. Lập lại quy trình này, cứ 2 lần phun LASILAT + PHYTOBAL thì 1 lần BIOKSI.

Trả lời