QUY TRÌNH TRỒNG CẢI BẮP (SÚ)

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 2-3 tấn + Urê 4-5Kg + Super Lân 15-20Kg + Kali 5-6kg + 500 gram TRICHO ENDIM. Trộn hỗn hợp phân này để bón vào hốc trồng.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (10-15 ngày sau trồng)

Xới xáo, làm cỏ.

Thời gian này Bắp cải ra ngôi. Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (Trải lá bàn)

Xới sâu mặt luống, mép luống và vun gốc. Bón Urê 6-7kg.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

THÚC LẦN 3 (Khi cây bắt đầu cuốn bắp)

Tỉa bỏ những lá chân già úa. Bón Urê 5kg.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

THÚC LẦN 4 (Khi bắp cuốn chắc)

Bón Urê 5-7kg.

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày.

Trả lời