QUY TRÌNH TRỒNG BẮP

BÓN LÓT (10.000m2)

Phân chuồng 10 tấn + 2.000 gr TRICHO ENDIM + 320-450Kg Urê + 500Kg Super Lân + 130-170Kg KCl

300- 500Kg Vôi

THÚC LẦN 1:  Giai đoạn 3 – 4 lá (10 – 12 ngày sau gieo)

100-150Kg Urê, kết hợp với làm cỏ phá váng cho ruộng ngô.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2: Giai đoạn 8 -10 lá (24-26 NSG)

100-150Kg Urê + 65-85Kg KCl, kết hợp với làm cỏ vun gốc.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 3:  Giai đoạn trước trổ cờ (45 – 50 NSG)

100-150Kg Urê + 65-85Kg KCl.

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. Giúp cây phát triển nhanh thân lá, giúp quang hợp tốt.

Sau đậu trái

Pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. Giúp trái nhiều hạt chắc, hạt phát triển đều, hạt to.

Khi trái ngậm sữa

Pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 10 ngày. Giúp thúc đẩy quá trình hạt vào chắc nhanh hơn, hạt to đều, phẩm chất trái thu hoạch tăng.

Trả lời